ASPER ENVI s.r.o.   |   Železniční 512/7   |   CZ-772 00 Olomouc   |   tel.: +420 585 208 888   |   fax: +420 585 208 880

Regenerativní termická oxidace

  • Regenerativní termická oxidace je proces dospalování založený na přímém dospalování organických a anorganických látek, kterými je znečištěn odpadní plyn.
  • Námi dodávaná zařízení jsou vhodná pro množství odpadního plynu 10.000 až 180.000 Nm3/hod.
  • Zařízení dodáváme pod obchodním názvem RTNV ENVITERM.

Regenerativní zařízení na čištění odpadních plynů představuje termické spalovací zařízení, ve kterém je přímo integrován výměnný tepelný systém. Nabízí optimální zpětné získání energie ve spojení s dokonalým a ekonomickým čištěním odpadního plynu.

Zařízení se skládá v podstatě ze tří nebo pěti reaktorových komor, které jsou postupně přepínány z fáze akumulace tepla na předávání tepla a vyplachování vzduchem. Tímto způsobem je energie z čištěného odpadního plynu akumulována v keramických elementech tepelného regenerátoru a později při změně směru toku je akumulované teplo předáno vstupujícímu proudu odpadního plynu. Nad keramickými elementy je spalovací prostor, kde jsou CO, organický C a další spalné látky z odpadního plynu dokonale převedeny při oxidační teplotě na CO2 a H2O. Tento vyčištěný plyn může být pak odváděn komínem do ovzduší.

Předávání tepla dosahuje vysoké účinnosti (min. 96%), takže vstupující odpadní plyn je předehřátý téměř na oxidační teplotu. Ve spalovacím prostoru je provedeno dohřátí na požadovanou teplotu oxidace 750o C až 850o C pomocí přídavného hořáku. V případě, že koncentrace spalných látek v odpadním plynu dosáhnou požadovanou hodnotu, je k dohřátí využita energie získaná spálením spalných látek.

Pro kontinuální provoz jsou nutné minimálně 3 komory. První komora akumuluje teplo, druhá  komora předává teplo přiváděnému odpadnímu plynu, třetí komora je praná čistým vzduchem a tak připravována pro předávání tepla. Přepínání komor je prováděno automaticky v nastaveném režimu pomocí klapkového systému. Aby bylo dosaženo maximální úspory provozních nákladů, pracuje zařízení v tzv. paralelním provozu. Zařízení je možno umístit uvnitř i vně budovy.

Zařízení může být vybaveno horkým bypassem. Horký bypass je vhodné instalovat v případě, že koncentrace celkového organického uhlíku (TOC) + kysličníku uhelnatého (CO) překročí 5 g/Nm3. Slouží k využití zbytkového tepla. Při vysokých koncentracích celkového organického uhlíku (TOC) nebo kysličníku uhelnatého (CO) v odpadním plynu, když zařízení pracuje v autotermním provozu, je otevřen horký bypass a část tepla je odváděna ze spalovacího prostoru. Toto teplo je možné využít dodatečně instalovaným výměníkem jako zdroj energie pro jiný technologický proces.