ASPER ENVI s.r.o.   |   Železniční 512/7   |   CZ-772 00 Olomouc   |   tel.: +420 585 208 888   |   fax: +420 585 208 880

Rekuperativní termická oxidace

  • Rekuperativní termická oxidace je proces dospalování založený na přímém dospalování organických látek, kterými je znečištěn odpadní plyn.
  • Námi dodávaná kompaktní zařízení jsou vhodná pro množství odpadního plynu 1.000 až 25.000 Nm³/hod.
  • Zařízení dodáváme pod obchodním názvem TNV EVR.
  • EVR je termické zařízení na čištění odpadního plynu kompaktní konstrukce s integrovaným rekuperativním získáváním tepla.

Principem zařízení je oxidace organických látek v odpadním plynu. Anorganické součásti odpadního plynu jsou také oxidovány, nebo přeměněny na stabilní substance.

Zařízení se skládá v podstatě z jedné centrální ocelové spalovací komory, hořáku a tepelného výměníku s kruhově uspořádaným svazkem trubek.

Odpadní plyn s obsahem škodlivin je nasáván ventilátorem a přiváděn do spalovacího zařízení. Pro snížení spotřeby přídavného paliva je odpadní plyn předehříván již v integrovaném tepelném výměníku dříve, než je pomocí plynového hořáku dohřátý k nutné reakční teplotě. Při teplotě ca 650 až 750°C se uskutečňuje oxidace škodlivin. Vyčištěný odpadní plyn proudí následně přes integrovaný tepelný výměník a přitom předává velký díl svojí energie surovému odpadnímu plynu.

Velikost spalovací komory je taková, aby byla v každém provozním režimu dostatečná časová prodleva horkého plynu ve spalovací komoře a garantovala oxidaci spalných látek v odpadním plynu, a přitom nebyl viditelný plamen.

Vyčištěný odpadní plyn obsahuje v podstatě O2, N2, CO2, a H2O a může bez být další úpravy vypouštěn do atmosféry.

Zařízení je určeno pro umístění v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Měřící, řídící a regulační systém musí zabezpečit, aby koncentrace organických uhlovodíků na vstupu do zařízení nepřekročily 20% dolní meze výbušnosti (LEL).

Zařízení jsou používána v automobilovém, textilním, polygrafickém, chemickém i jiném průmyslu. Mohou být provozována jak v trvalém, tak přerušovaném provozu.